16
mars
2024
Krinova Incubator & Science Park
Stridsvagnsvägen 14
Kristianstad,
Sweden

Härmed kallas till konstituerande årsmöte i D2395

Tid: Lördagen den 16 mars 2024 kl. 9.00-10.00
Plats: Krinova Incubator & Science Park, Stridsvagnsvägen 14 Kristianstad
 

Anmälan till mötet

För att kunna delta i mötet krävs anmälan. 
Anmälan görs senast torsdagen den 14 mars via den blå knappen Medlemmar på denna sida.
När anmälan är gjord bekräftas detta genom ett mail i den egna mailboxen.

Samtliga aktiva medlemmar i de båda distrikten D 2390 och D2400 är välkomna att hörsamma kallelsen och närvara vid detta konstituerande möte.
Observera att mötet äger rum i nära anslutning till PETS - President Elect Training Seminar varför mötena inte ska förväxlas. De äger rum var för sig. PETS börjar kl 10.00 också på Krinova.
 

Handlingar till mötet

Årsmöteshandlingarna till det konstituerande mötet kommer att finnas på Distriktets hemsida med mellan veckorna 8 och 11.
Handlingarna är inte offentliga varför inloggning till sidan krävs. Inloggningsuppgifterna är samma som till den egna klubben.
Klicka här för att komma till handlingarna

 

Frågor

Vid frågor rörande mötet välkommen att kontakta Ulla Ståhl, DG för D 2395, år 2024-25 på mail: ulla.sthl@gmail.com

 


FÖRSLAG TILL DAGORDNING


§ 1 Konstituerande mötet öppnas

§ 2 Fastställande av dagordning

§ 3 Val av ordförande för mötet

§ 4 Val av sekreterare för mötet

§ 5 Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet

§ 6 Mötets behöriga utlysande

§ 7 Fastställande av röstlängd

§ 8 Finansiella ärenden  

8.1 Godkännande av finansiella riktlinjer
8.2 Godkännande av budget  
8.3 Förslag till beslut, att utse Distriktsguvernör i D 2395 Ulla Ståhl och Skattmästare i D 2395 Karin Nestgård att företräda RI Distrikt 2395 gentemot Swedbank var för sig i samtliga frågor. Detta beslut innebär bland annat, men inte enbart, att företräda RI Distrikt 2395 gentemot Swedbank AB och att utse behörighetsadministratörer och företagsanvändare i Distriktets internetbank.


§ 9 Val

9.1 Val av två revisorer och två revisorsersättare för år 2024 – 2025
9.2 Val av Finanskommitté för år 2024 – 2025
9.3 Val av COL representant och ersättare för år 2024 – 2025
9.4 Tillkännagivande av DRFC - District Rotary Fundation Chair
9.5 Val av två revisorer samt revisorsersättare för TRF för år 2024 – 2025

 
§ 10 Strategisk plan för D 2395 för år 2024 – 2025

§ 11 Presentation av DGE - District Guvernor Elect och DGN - District Guvernor Nominee

§ 12 Övriga frågor och meddelanden

§ 13 Mötet avslutas
   

Varmt välkommen till mötet!
Karlskrona 2024-02-19
Ulla Ståhl Guvernör D 2395, år 2024 – 2025