07
jun
2020
Webbmöte

Sweden
Kallelse till DISTRIKTSAMRÅD i Rotary Distrikt 2390
 
Tid: Söndagen den 7 juni kl. 11.00 – 12.00
Plats: Webbmöte. Information om uppkopplingen skickas ut till alla anmälda efter anmälningstidens utgång.
Anmälan är obligatorisk och ska göras genom att klicka på knappen Medlemmar på denna sida senast 29 maj 2020. Vid anmälan var god ange i kommentarfältet om du är utsedd till klubbens elektor (endast en elektor per klubb!). Kontakta din president om detta. Information om elektorsröstning kommer i senare mejl till presidenter och sekreterare.
Handlingar (bilagor) till mötet kommer att läggas ut successivt på denna sida.
 
Förslag till DAGORDNING
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justerare och tillika rösträknare
5. Mötets behöriga utlysande
6. Fastställande av röstlängd
7. Fastställande av dagordning
8. Budget för 2020–2021 (föredragande DGE Stefan Knutsson)
9. Strategiplan för Distrikt 2390 för Rotaryåret 2020–2021 (föredragande DGE Stefan Knutsson)
10. Inkomna motioner (ev. motioner ska vara Distriktssekreteraren tillhanda senast 29 maj 2020)
11. Valfrågor (föredragande Nomineringskommitténs sammankallande DG Torkil Rönne)
12. Ulf Bingsgård DGN (Förväntningar på Rotaryåret 2021–2022)
13. Övriga frågor
14. Mötet avslutas
 
Varmt välkommen med din anmälan till mötet!
Torkil Rönne
Guvernör D 2390