26
nov
2020
Webbmöte GTW

Sweden

Distriktets årsmöte hålls denna gång som webbinar via GoToWebinar enligt samma modell som distriktskonferensen i våras.

Kallelse mejlades till samtliga medlemmar den 21 oktober.

För att delta i årsmötet ska du registrera dig här. Det går att göra detta ända fram till att årsmötet startar. Om du registrerar dig på förhand kommer du att få en påminnelse via mejl innan mötet startar, så att du kan koppla upp dig. Observera att mötet startar 19.00 prickprick. 

Handlingar till årsmötet kommer att publiceras på denna sida allteftersom de blir klara. Inloggning krävs för att ta del av samtliga handlingar utom föreslaget till dagordning.

Elektorer Observera att varje klubb ska utse och registrera en elektor att rösta för klubben på Årsmötet senast 20 november klockan 12.00. Information om detta har skickats ut till samtliga presidenter och sekreterare i distriktets klubbar den 2 november.
 

Förslag till dagordning:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 6. Mötets behöriga utlysande
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Protokoll från årsmötet 2019
 9. IPDG Torkil Rönnes verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 – 2020
 10. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2019 – 2020
 11. Bordlagd motion från Distriktsamråd 7 juni 2020 ang. återbetalning av klubbarnas inbetalning av avgifter avseende D 2390 inställda arrangemang
 12. Fastställande av resultat - och balansräkning för 2019 – 2020
 13. Beviljande av ansvarsfrihet för IPDG Torkil Rönne
 14. TRF årsberättelse 2019 – 2020
 15. Revisorernas berättelse för TRF verksamhetsåret 2019 - 2020
 16. Val av revisorer för 2021 – 2022
 17. Val av revisorer i TRF 2021 – 2022
 18. Fastställande av rese - och traktamentsersättning för DG och hans representanter vid utförande av Rotarys uppgifter
 19. Fullmakt för Ulf Bingsgård att som distriktsguvernör teckna Distrikt 2390:s firma under verksamhetsåret 2021 - 2022 samt fullmakt för distriktets skattmästare att teckna distriktets bankkonto under samma tid
 20. Inkomna motioner vid motionstidens utgång den 4 november
 21. Val av Nomineringskommitté för val av Guvernör och övriga tjänstemän till RI
 22. Val av valberedning för val av Distriktets revisorer
 23. Utdelning av utmärkelser
 24. Övriga frågor
 25. Årsmötet avslutas

Malmö 2020-10-21
Stefan Knutsson
Guvernör D 2390