21
nov
2023
Zoom

Sweden
 
 
 

Årsmöte i Rotary distrikt 2390

Tisdag den 21 november 2023 kl. 19.00 – 21.00 
Mötet sker digitalt via Zoom.
 

ANMÄLAN

För att anmäla dig klicka på knappen Medlemmar på denna sida (i CR-appen ANMÄLAN längst ner på sidan) och följ anvisningarna. Anmälan ska vara gjord senast kl 12.00 på årsmötesdagen den 21 november för att du ska få delta i årsmötet.

När anmälan är gjord får Du ett mail som bekräftar att anmälan gått igenom. Får du inte det, kontrollera din skräpmapp och om det inte heller finns där, kontrollera att du har slutfört din anmälan.


MÖTE VIA ZOOM

Länk till mötet mejlas kl 13 på årsmötesdagen till den mejladress som är angiven i klubbens medlemsregister. Har länken inte kommit i din mailkorg senast 13.30 kontrollera i skräpposten. Finns länken inte heller där mejla till support@rotary2390.se så skickar vi länken på nytt (kan dröja en stund).


DAGORDNING OCH ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Nedan finner Du förslag till dagordning för mötet.

På dagordningen denna gång finns ärenden som rör övergången till det nya distriktet D 2395. Dessa ärenden finner Du under särskilda rubriker.

Alla handlingar kommer att sättas ut successivt på Distriktets hemsida fram till en vecka före Årsmötet.

Årsmöteshandlingarna är inte offentliga varför Du måste vara inloggad för att läsa dem.

 

MOTIONER

Alla medlemmar och klubbar har rätt att motionera till Årsmötet.

Motioner till Årsmötet ska vara Distriktssekreteraren tillhanda på mail lillemor.darinder@gmail.com senast den 10 november.
 

FRÅGOR

Har Du frågor rörande något kring Årsmötet är Du välkommen att kontakta Distriktssekreteraren på ovanstående mail eller på mobil 0709494961

Välkommen till detta viktiga möte!

Helsingborg 2023-10-17 
Annika Skoglund
Distriktsguvernör

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

§ 1 Årsmötet öppnas 
§ 2 Fastställande av dagordning 
§ 3 Val av ordförande för mötet 
§ 4 Val av sekreterare för mötet 
§ 5 Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet 
§ 6 Mötets behöriga utlysande 
§ 7 Fastställande av röstlängd 
§ 8 Protokoll från Årsmötet 2022 
§ 9 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022 – 2023 
§ 10 Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2022 – 2023 
§ 11 Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2022 – 2023 
§ 12 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2022 – 2023 
§ 13 Beviljande av ansvarsfrihet för avgående Guvernör IPDG Ulf Bingsgård 
§ 14 TRF:s Årsberättelse 2022 – 2023 
§ 15 Revisorernas berättelse för TRF:s verksamhetsår 2022 – 2023 
§ 16 Proposition från Distriktet samt inkomna motioner (motionstiden utgår den 10 november 2023) 
 

Ärenden inför övergången till distrikt 2395

Beslutsärenden vid detta årsmöte:

§ 17 mom. 1 Beslut om att Rotary International District 2390 den 1 juli 2024 namnändras till Rotary International District 2395

§ 17 mom. 2 Beslut om att frågan om ansvarsfrihet för Guvernör Annika Skoglund för verksamhetsåret 2023 – 2024 behandlas på årsmöte i oktober 2024 i distrikt 2395 

Ärenden som hänskjuts till att behandlas vid 
distriktssamråd i distrikt 2395 den 17 mars 2024:

§ 18 Val av revisorer samt ersättare för 2024 – 2025 
§ 19 Val av TRF organisation samt revisorer i TRF för 2024 – 2025 
§ 20 Val av Finanskommitté samt val av lagrådsrepresentant (COL – Council of Legislation) och ersättare 
§ 21 Fastställande av rese- och traktamentsersättning för DG och DG:s representanter vid utförande av Rotarys uppgifter 
§ 22 Beslut om fullmakt, att som Distriktsguvernör, DG, teckna distrikt 2395:s firma under verksamhetsåret 2024 – 2025 samt fullmakt för distriktets Skattmästare att teckna distriktets bankkonto under samma tid 
 

Informationsärenden vid detta årsmöte i distrikt 2390

§ 23 Anmälan om vald Kommitté för nominering av Distriktsguvernör DG 2026 – 2027 
§ 24 Presentation och programförklaring av vald Guvernör för 2024 – 2025, DGE Ulla Ståhl 
§ 25 Presentation av tillträdande Guvernör för 2025 – 2026, DGN Per-Olov Karlsson 
§ 26 Anmälan om tid och plats för PETS (President Elect Training Seminar), Distriktssamråd och Distriktskonferens 2024 
§ 27 Övriga frågor 
§ 28 Mötet avslutas