23
nov
2022
Hemma hos dig via Zoom

Sweden

VÄLKOMMEN
Alla aktiva medlemmar i de klubbar som ingår i Rotary International distrikt 2390 är välkomna att deltaga i distriktets årsmöte den 23 november kl 19.00 till cirka 20.30. Mötet hålls via webben.

 

ANMÄLAN
Anmälan till årsmötet görs med den personliga länken i kallelsen, som mejlades till samtliga medlemmar den 26 oktober, eller via knappen Medlemmar på årsmötessidan på distriktets webbplats senast kl 12.00 på årsmötesdagen den 23 november. När anmälan är gjord får du ett mail som bekräftar att du har blivit anmäld.

MÖTE VIA ZOOM
Länk till mötet skickas på omkring kl 13 på onsdagen till alla som anmält sig enligt ovan. Har du inte fått dessa senast 13.30 kolla i din skräpmapp. Finns de inte där mejla till support@rotary2390.se så hjälper vi dig.
 
ÅRSMÖTESHANDLINGAR
Nedan finns förslag till dagordning för mötet.
Alla handlingar sätts successivt ut på denna webbsida. Inloggning till handlingarna krävs då Årsmötet inte är offentligt. Inloggningen är samma som till den egna klubben.
 
MOTIONER
Motioner till Årsmötet ska vara Distriktssekreteraren till handa på mail lillemor.darinder@gmail.com senast den 14 november.
 
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Årsmötet öppnas
2. Fastställande av dagordning
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
6. Mötets behöriga utlysande
7. Fastställande av röstlängd
8. Protokoll från Årsmötet 2021
9. Framläggande av verksamhetsberättelse samt årsredovisning med resultat-och  balansräkning för verksamhetsåret 2021–2022
10. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2021–2022
11. Fastställande av resultat-och balansräkning för 2021–2022
12. Beviljande av ansvarsfrihet för IPDG Ulf Bingsgård
13. TRF:s Årsberättelse 2021–2022
14. Revisorernas berättelse för TRF:s verksamhetsår 2021–2022
15. Val av revisorer för 2023–2024
16. Val av revisorer i TRF för 2023–2024
17. Fastställande av rese- och traktamentsersättning för DG och DG:s representanter vid utförande av Rotarys uppgifter
18. Fullmakt att som Distriktsguvernör teckna Distrikt 2390:s firma under verksamhetsåret 2023–2024
samt fullmakt för Distriktets skattmästare att ensam teckna Distriktets bankkonto under samma tid
19. Motioner (sista datum för inlämnande den 14 november 2022)
20. Information och Guvernörstankar inför året 2023–2024
21. Övriga frågor
22. Årsmötet avslutas