Publicerad av Hugo Cederschiöld den maj 20, 2019
I påskveckan samlades representanter från alla världens distrikt till Lagråd i Chicago. Tillsammans med alla icke röstande delegater deltog ca 800 personer i detta uttryck för medlemsdemokrati, vilket ägde rum centrala Chicago. Mötet startade på söndag eftermiddag och var slut vid lunchtid på skärtorsdagen. Totalt fanns 120 förslag att ta ställning till. Tack vare mycket strikta rutiner så lyckades man klara av alla ärenden inom den avsatta tiden.
Några viktiga beslut att nämna är: 
  • Rotaractklubbar har hittills inte varit en del av i Rotary International. Nu beslöt Lagrådet att i definitionen av medlemskap även omfatta Rotaractklubbar. Detta betyder att Rotaractklubbar får en bättre support från RI. Rotaractklubbarnas legala förhållanden ändras dock inte utan Rotaract arbetar vidare enligt sitt regelverk. 
  • Man beslutade om en höjning per capitaavgiften till RI med 1 dollar per år åren intill lagrådet 2022. 
  • Rådet beslöt att ansöka om en ändrad skattestatus för RI i USA. Det innebär att RI som organisation får samma skattestatus som TRF. Konsekvensen blir en del ekonomiska fördelar men också att Rotary International kan komma att betraktas som en välgörenhetsorganisation i högre grad än hittills
  • Rotarys tidskrifter är alltid en fråga för Lagrådet. Vårt förslag (gemensamt med ett distrikt från Nya Zeeland) om att tidskriftsprenumeration inte ska vara obligatorisk röstades åter ned. Ett skäl till att blev så kan vara att debatten avbröts alldeles för snabbt. Styrelsen hade föreslagit att i lagtexten stryka ”The Rotarian” som namn på vår största tidning. Därmed ger man styrelsen möjlighet att enkelt byta namn på den. Tidningen, något som accepterades av Lagrådet
  • Styrelsen hade föreslagit att generalsekreteraren ska tilldelas en ny titel: CEO (Chief executive officer) istället för COO (Chief operating officer). Detta förändrar inte rollen eller anställningsvillkoren. Han är fortfarande generalsekreterare inom Rotary men titeln CEO ges en större tyngd i externa kontakter. 
  • Efter upprepad votering togs beslutet att av kostnadsskäl begränsa antalet delegater utan rösträtt vid Lagrådsmötena. Från och med nu kommer inte alla tidigare RI-presidenter att bjudas in utan bara sittande, inkommande och past RI-president plus en tidigare plus antalet från RI-styrelse också blir mindre. 
  • Andra förslag som skulle innebära tätare Lagrådsmöten men med väsentligt sämre representation för distrikten röstades ner. Så var det även 2016.
 
För våra klubbar innebär detta COL 2019 till skillnad från COL 2016 inga stora eller revolutionerande förändringar. Då togs avgörande beslut om möjlighet till flexibilitet när det gäller mötesfrekvens, närvarokravs, klassificering mm. Till årets lagråd fördes fram flera förslag vilka skulle betyda en återgång från den flexibilitet som skapats 2016. Alla dessa förslag avslogs. Många förslag var av ren administrativ karaktär och en del bara rent språkliga, men ändå väsentliga i syfte att modernisera lagtexten och göra dokumenten mer användbara.