Under lördagens årsmöte genomfördes en break-out session kring vårt nyuppstartade arbete kring hållbarhet. Kommittéansvarig Ulf Bingsgård, DGN, berättade om hur långt kommittén kommit i arbetet. Arbetet bedrivs okonventionellt genom öppna möten på caféer där alla intresserade och engagerade rotarianer och rotaractare är välkomna. Ett drygt 30-tal har redan visat intresse och finns med på kommitténs sändlista. En sändlista som ständigt växer. 
Fyra områden för arbetet i kommittén har identifierats. 
 
Kompetens- och kunskapspridning
Distriktsgemensamma evenemang 
Lyfta fram klubbarnas engagemang 
Stödja klubbarna i att koppla samman Rotarys sex fokusområden med de sjutton globala målen i FNs Agenda 2030. 
 
Det var kring den fjärde punkten mest diskussion tog fart. Det blev också då det blev tydligt att Rotary är en organisation som redan arbetar med hållbarhet, men också är en organisation som kan bidra till förändring. Under samtalet kom exempel på hur den enskilda klubben kan påbörja sitt samtal kring hållbarhet. 
 
Direkt efter sessionen bokades Ulf in på två klubbar för att komma och prata om kommitténs arbete och leda samtal där Rotarys sex fokusområden kopplas till Agenda 2030 och de sjutton globala målen för hållbar utveckling.