Publicerad av Elisabet Jensen den 19 Jun 2022
Distriktskommittén Empowering Girls har delat ut bidrag till organisationer som man samarbetar med. Rotary Doctors, FlickFrid och NAFGEMS har fått 4.000:- var.
 
Motiveringen är att Rotary Doctors projket Kasei for Change skall kunna fortsätta att verka i området i North Pokot. Det svåra projektarbetet utförs av specialutbildade bybor tillsammans med medlemmar i Rotay Doctors, inhemska och svenska. 
Projektet frigör kvinnor. De får en plats i familjen, i samhället, får lov att ha en egen mening, göra sin stämma hörd. 
Projektet arbetar med information, uppenbart väldigt lyckad information. Den skyddar flickor från könsstympning, barnäktenskap och därmed också från livsfarliga tidiga graviditeter. 
 
 
Beslutet motivareas av att det viktiga projektet FlickFrid, som stöttar 107 flickor i internatskolan i Garissa,  skall kunna fortsätta sin verksamhet. Till skolan kommer även flickor utifrån. Till verksamheten i Garissa är också en förlossningsavdelning kopplad, barnmorskeutbildning (Hurra!), mödra - och barnvårdscentral. Arbetet mot kvinnlig könsstympning har varit lyckat. Arbetet fortsätter. Går man in på hemsidan, får man fin information. Garissa är ett oroligt område 10 mil från Somalia. Många i befolkningen är somalier.
 
 
Beslutet motivareas av att det viktiga arbete NAFGEM utför i Tanzania. Under flera decennier har Louis de Geer RK stöttat och aktivt arbetet för att hjälpa flickor och skydda dem mot könsstympning. Under sitt samarbete med dr Francis Selasini har man kunnat skänka en villa till NAFGEM med plats för 80 flickor, som kunnat undgå könsstympning. Man stöttar en kindergarten med 150 barn, där barnet i stället för att vara hemma med risk att könsstympas, kan gå i skola. NAFGEM har skänkt en stickmaskin och en kvarn. Man är i starkt behov av en bättre bil för att kunna komma längre ut på landsbygden och informera, för där ute i bygden räknas inte kvinnor som människor. 
En stor insats har gjorts för att utbilda de kvinnor som har det som sitt yrke att könsstympa flickor. De har utbildats till andra yrken som de kan försörja sig på. De kan informera föräldrarna om skadan och faran med könsstympning. Att flickor dött vid ingreppet har inte kopplats samman med ingreppet utan det har varit en brist i själva släkten.  Över 500 kvinnor har utbildats. Traditionella barnmorskor har fått bättre instrument att arbeta med samtidigt som de lovat att i framtiden inte könsstympa.