Posted by Kim Hall on okt 29, 2018
RFE
Nu är det dags att planera för utresa till Taiwan med Rotary Friendship Exchange (RFE). Utbytet är mellan 19 mars till 26 mars  2019. Ankomst blir den 18 mars och avresa 27 mars. Anmälan görs senast den 27/11 - 2018 för de som önskar delta på kommande utresa till Taiwan Distrikt 3461. Totalt 14 personer är välkomna till Taiwan inklusive teamleader. 
Vi söker både teamleder och deltagare.
Om du har frågor om utbytet så vänligen kontakta oss i RFE-kommitten
Anmälan till Göran Korpe som är ordförande i RFE-kommitten.
 

RFE intresseanmälan för att bli

Team Leader vid RFE-utbyte i distrikt 2390

 

 

Jag anmäler härmed mitt intresse för att ställa upp som Team Leader för utresa till Taiwan mars 2019
 
 
RFE ansökan om deltagande
i RFE utbyte för rotarianer i distrikt 2390
 
                                                                                                                                                                                             
Jag ansöker härmed om att få delta i utresa till Taiwan mars 2019  
 
............................................................................................................................................. 
 
Namn:................................................................................................................................... 
 
Make/Maka/Sambo:................................................................................................................. 
 
Adress:………………………………………………… Postnr/Ort:...........................................................             
 
Tel. bostad:……………………………Tel. arbete: ........................................................................... 
 
Tel. mobil: …………………………….E-post:................................................................................. 
 
Rotaryklubb: .......................................................................................................................... 
 
Klassifikation/yrke: .................................................................................................................. 
 
Tidigare engagemang i RFE, t.ex. år, land , värd, utresa: ................................................................ 
 
............................................................................................................................................. 
 
Kommentarer och önskemål: ..................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................. 
Jag har tagit del av "RFE Regler och riktlinjer” och är införstådd med villkoren för mitt eventuella deltagande i utbytet. 
 
 
 
............................................................................................................................................. 
Datum och underskrift sökande
 
RFE regler och riktlinjer
för distrikt 2390 vid RFE-utbyten
 
 
 • Distriktets rotarianer inbjuds att delta i Rotary Friendship Exchange. Detta är vanligtvis ett grupputbyte på distriktsnivå avsett att öka kontakten mellan rotarianer från olika delar av världen och främja förståelsen mellan människor från olika kulturer och med olika bakgrund.
 
 • Den ideala gruppstorleken är 5 - 6 rotarianer med eller utan partners, d.v.s. totalt 10-12 personer eller maximalt 12 personer. Även ensamstående rotarianer inbjuds att delta i utbytena. De medverkande distrikten kommer inför varje utbyte överens om gruppstorlek, längd och andra villkor för utbytet.
 
 • Team Leader för ett RFE-utbyte kan den rotarian bli, som skickat in ”INTRESSEANMÄLAN ATT BLI TEAM LEADER VID FRAMTIDA RFE-UTBYTE I DISTRIKT 2390”.
 
 • Det är önskvärt för att bli Team Leader att den ansökande rotarianen ska ha erfarenhet både av deltagande i och som värd för tidigare RFE-utbyte. En förutsättning för Team Leader uppdraget är, att kandidaten till Team Leader uppdraget dels har goda och tillräckliga kunskaper i engelska och dels är en erfaren resenär.
 
 • Team Leader utses av RFE-kommittén bland dem som ansökt om att bli Team Leader. Vid lika kvalifikationer är språkkunskapen avgörande vid uttagningen. Om inga andra möjligheter ges, utses Team Leader direkt av RFE-kommittén.
 
 • Team Leader svarar för hela utbytesprojektet, både för utresa och återbesök, vilket bl.a. innebär samordning av utbytet, kontakter med deltagarna i gruppen och med mottagande distrikt samt för representation vid besöket i det mottagande distriktet.
 
 • En Team Leader deltar i ett utbyte på samma villkor som övriga deltagare.
 
 • Den som är Team Leader har inte rollen som reseledare och har således heller inte ansvar och uppgifter som en reseledare, utan varje deltagare har själv i princip denna roll/detta ansvar.
·      För samordning av program, kontakter och representation utses på motsvarande sätt samordnare på hemmaplan på lokal nivå av den aktuelle Team Leadern, då distriktet gästas av RFE-återbesök.
 
 • Distrikt – till – distrikt utbyte: Utbytenas längd varierar men varar i allmänhet 9 – 12 dagar, dock max 12 dagar/nätter, inom respektive distrikt. I princip bör gruppen vistas på mer än en ort inom distriktet. Lämpligt är att man tillbringar 3 dagar/nätter på varje ort. Det är vanligt att man före eller efter det officiella besöket gör uppehåll på egen bekostnad i andra delar av besökslandet eller i något angränsande land.
 
·      Miniutbyte: Detta utbyte riktar sig till rotarianer som vill delta i ett kortare utbyte till en plats/ett begränsat område inom Europa. Utbytet gäller vanligtvis utresa t.ex. en onsdag och hemresa en söndag, d.v.s. att utbytet gäller 5 dagar/4 nätter.
 
 
 • RFE-utbyten bekostas uteslutande av deltagarna. Specifika detaljer om utgifter/ kostnader bör överenskommas mellan respektive kontaktpersoner i de aktuella distrikten ansvariga för utbytet innan de slutgiltiga planerna för utbytet bestäms.
 
 
 • Grundprincipen är, att gäster ansvarar för sina egna reskostnader och personliga utgifter. Gäster bör också vara beredda att svara för följande kostnader om detta ingår i överenskommelsen mellan kontaktpersonerna:
 
 • Entréavgifter till turistattraktioner:
 
 • De övernattningar på hotell som kan krävas i enlighet med resplanen
 
 • Gåvor till värdar
 
 • Måltider vid Rotarymöten
 
 • Måltider utanför värdarnas hem
 
 • Pass- och visakostnader
 
 • Transporter till och från utbytesdistriktet
  Vid transporter inom distrikten kan det överenskommas, att de gästande deltagarna ska disponera en minibuss, där kostnaden fördelas dem emellan.
 
 • Värdarna inom respektive distrikt i utbytesländerna svarar vanligtvis för logi och transporter inom distriktet, gemensamma studiebesök, utflykter mm, om inte annat överenskommits. En sådan annan överenskommelse mellan Team Leaders i de båda utbytesdistrikten kan t.ex. vara, att standarden vid utbyten ska vara likvärdig, som t.ex. att ”om vi betalar allt för er så gör ni detsamma för oss”. Skulle det visa sig svårt för någon part att ha gäster i sin bostad, kan boende på hotell vara ett alternativ. Det är dock i så fall viktigt, att boendet på hotell endast betraktas som natthärbärge, så att gäster tas om hand på samma sätt som om dessa hade gästat respektive värds hem.
 
 • Det är viktigt, att frågan om utgifter/kostnader klaras ut mellan Team Leaders i respektive utbytesdistrikt på ett tidigt stadium, då de ekonomiska förutsättningarna kan variera starkt från land till land.
 
Kostnader: De utresande ordnar och betalar sin egen resa från hemorten till mötesplats t.ex. flygplats i mottagande distrikt. En administrationsavgift på 500 kronor per antagen deltagare tas ut för porto, telefon, e-mail, gemensamma presenter mm. Inbetald administrationsavgift räknas som bindande anmälan för aktuellt utbyte och återbetalas inte. Betalning sker till Team Leadern till av denne anvisat konto.
 
a/ För att få delta i utresa med RFE förbinder man sig att vara värd och svara för logi för hitresande RFE-besökare på samma sätt som när man själv deltagit i en utresa. Denna skyldighet bör vara avklarad inom 3 år räknat från då man deltagit i en utresa. Förbindelsen med värdskapet innebär, att värd under de dagar värdskapet gäller, ska ägna merparten av sin tid till att direkt delta i de aktiviteter som gäller för gäst/-erna.
 
b/ Vid deltagande i utresa med RFE förbinder sig deltagare att fullt ut delta i det planerade programmet i det distrikt man gästar.
 
 
 • Önskar deltagare i utbyte vid utresa före eller efter avslutat utbyte förlänga resa på något sätt, sker detta helt och hållet på deltagares eget initiativ, och får inte inkräkta på det planerade programmet i det distrikt som gästas.
 
 • Normalt tillvägagångssätt när deltagare utses:
 
 
 • Team Leader utses
 
 • Deltagare tas ut på efter poäng (deltagande som värd, teamleder mm ger dig poäng) 
 
 
o   Reserver utses
 
 • Ansökan om deltagande i RFE-utbyte görs på den blankett ”Ansökan om deltagande i RFE-utbyte”. Kopia på ansökan bör/kan skickas samtidigt till klubbpresidenten för att den aktuella klubben ska hållas informerad. När blanketten sänds in till RFE-kommittén, förbinder sig aktuell rotarian att vara värd i enlighet med punkt 9 ovan. 
 
·      Observera att tempot vid RFE-utbytena är ofta högt med många skiftande aktiviteter. Eventuella hälsohinder bör därför noga övervägas innan ansökan sker.